İLETİŞİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

Web sitemizde yer alan iletişim formu aracılığıyla kişisel verilerinizi topluyoruz. Bu sebeple, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’den doğan yükümlülüklerimiz bulunduğu için sizi bilgilendirmemiz gerekiyor.

 

Sizden topladığımız kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinin temini bakımından, Kanun kapsamında Aren Veri Koruma ve Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi olarak veri sorumlusu sıfatıyla sorumluyuz.

 

arenveri.com web sitemizde yer alan iletişim formuna girdiğiniz ad-soyad, e-posta adresi ve formun mesaj alanında paylaştığınız diğer kişisel verilerinizi mahremiyet anlayışı çerçevesinde işliyoruz. Bu noktada özel nitelikli kişisel verilerinizi bizimle paylaşmamanızı tavsiye ederiz. Kişisel verilerinizi, bize ilettiğiniz konu hakkında sizinle iletişim kurabilmek ve talepleriniz çerçevesinde şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sağlanması amaçlarıyla işliyor ve otomatik yöntemlerle topluyoruz.

 

Kişisel verilerinizi, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz bulunduğu için işliyor, yukarıda saydığımız amaçlar kapsamında gerekirse iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz ile Kanun’a uygun olarak paylaşabiliyoruz. Bunlar dışında talep edilirse bilgi vermek zorunda olduğumuz yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile de paylaşabiliyoruz.

 

Kişisel verileriniz üzerinde Kanun’un 11. Maddesine göre aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Bu haklarınızı kullanmak isterseniz info@arenveri.com adresine e-posta gönderebilir veya Maslak Mah. AOS 55. Sk. 42 Maslak B Blok No:4/542 Sarıyer/İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı olma koşulu ile posta yoluyla başvurabilirsiniz. Başvurunuzu bize ulaştığı tarihten itibaren 30 günü geçmeyecek şekilde mümkün olan en kısa süre içinde yanıtlayacağız.